SAO CHÉP KHÔNG GIAN LÀM VIỆC POWER BI VỚI CÁC LỆNH GHÉP NGẮN POWER BI

Bằng cách sử dụng các lệnh ghép ngắn quản lý Power BI (Power BI management cmdlets) có tên gọi Power BI REST API , khách hàng có thể tự động hóa người dùng thông thường và các tác vụ quản trị với độ phức tạp ít hơn đáng kể.

>>Xem thêm: Hướng dẫn sao chép các không gian làm việc bằng cách sử dụng API Power BI REST

Tập lệnh Power BI REST APIs giúp sao chép một không gian làm việc với bảng điều khiển, báo cáo và bộ dữ liệu của nó. Phiên bản lệnh ghép ngắn Power BI được cập nhật, có sẵn trong kho lưu trữ Nguồn mở cho lệnh ghép ngắn Power BI trên GitHub (Open Source repository for Power BI cmdlets on GitHub), hoàn thành các nhiệm vụ tương tự với ít hơn 100 dòng. Các lệnh ghép ngắn làm cho tập lệnh trở nên trực quan hơn, dễ hiểu và khắc phục sự cố hơn.

Tập lệnh copyWorkspace.ps1 ban đầu thực hiện các bước chính sau:

1. Xác thực người dùng Power BI bằng cách sử dụng Thư viện xác thực Active Directory (ADAL).
2. Xuất và sau đó nhập tệp PBIX giữa không gian làm việc nguồn và đích.
3. Sao chép mọi báo cáo còn lại được xây dựng trên cùng một bộ dữ liệu đã được sao chép ở bước 2.
4. Sao chép bảng điều khiển.

Bước đầu tiên sẽ phức tạp nhất vì yêu cầu đăng ký ứng dụng Azure AD và sử dụng chức năng tùy chỉnh dựa trên ADAL để có được mã thông báo xác thực. Mã xác thực sau đó phải chuyển cho mọi lệnh Power BI REST APIs. Mặt khác, các lệnh ghép ngắn Power BI (Power BI cmdlets) cho phép đơn giản hóa tất cả sự phức tạp này bằng một lệnh Login-PowerBI. Khách hàng không còn cần phải đăng ký ứng dụng và không cần phải xử lý trực tiếp mã thông báo xác thực vì các lệnh ghép ngắn Power BI đã biết cách truy cập mã thông báo xác thực trong phiên PowerShell.

Khách hàng cũng không còn cần phải xây dựng các lệnh gọi API REST để đến một không gian làm việc, bảng điều khiển, báo cáo hoặc bộ dữ liệu. Chỉ cần sử dụng lệnh ghép ngắn Get-PowerBIWorkspace để truy cập vào không gian làm việc nguồn và đích. Nếu không gian làm việc đích không tồn tại, hãy sử dụng lệnh ghép ngắn New-PowerBIWorkspace để tạo nó. Sau đó gọi Get-PowerBIReport và Export-PowerBIReport Report để xuất các tệp PBIX từ không gian làm việc nguồn và sau đó là lệnh ghép ngắn New-PowerBIReport để nhập các tệp PBIX đã xuất vào không gian làm việc đích.

Bước 3 được thực hiện nhanh chóng nhờ lệnh ghép ngắn Copy-PowerBIReport mà không cần API REST trực tiếp. Copy-PowerBIReport có thể sao chép các báo cáo còn lại trực tiếp từ nguồn vào không gian làm việc đích và gắn lại chúng vào các bộ dữ liệu đã tồn tại trong mục tiêu.
Và cuối cùng, đơn giản hóa Bước 4 bằng cách sử dụng các lệnh ghép ngắn Get-PowerBIDashboard và New-PowerBIDashboard để tạo lại bất kỳ bảng điều khiển nào trong không gian làm việc đích. Sử dụng Get-PowerBITile và Copy-PowerBITile để tạo lại các ô trong mỗi bản sao bảng điều khiển. Ảnh chụp màn hình sau đây cho thấy tập lệnh được cập nhật dựa trên các lệnh ghép ngắn Power BI đang hoạt động:

power bi soft365

Tập lệnh PowerShell chấp nhận tên của không gian làm việc nguồn và đích làm tham số và cờ để cho biết liệu có nên tạo không gian làm việc đích hay không nếu nó không tồn tại. Các tham số này làm cho tập lệnh hoạt động gần giống như một lệnh ghép ngắn.
Ví dụ: bạn có thể sử dụng lệnh .\CopyWorkspaceNew.ps1 -SourceWorkspaceName “My Workspace” -TargetWorkspaceName “My Workspace Copy” để tạo một bản sao nội dung, ngoại trừ sổ làm việc và dataflows, từ không gian làm việc cá nhân trong không gian làm việc mới là “My Workspace Copy”.

Tại thời điểm này, bạn có thể tự hỏi làm thế nào để sao chép sổ làm việc và bảng dữ liệu. Thật không may, Hiện tại, chưa có APIs để sao chép workbooks và dataflows nên không thể xây dựng các lệnh ghép ngắn bị thiếu. Động thái tiếp theo của nhóm Power BI là thêm các phần còn thiếu vào các lệnh ghép ngắn quản lý Power BI ngay khi API có sẵn, để khách hàng có thể tạo các bản sao hoàn chỉnh hơn của không gian làm việc của mình với việc dọn dẹp thủ công ít hơn sau khi chạy tập lệnh.

📣📣📣

Liên hệ để nhận tư vấn cụ thể khi mua Power BI bản quyền và thông tin về khóa đào tạo Power BI chuyên gia phân tich số liệu kinh doanh:

☎ 024 7305 0506 | 028 7305 0508

🎯 HOTLINE 24/7: 0936 362 158

📩 [email protected]

🏁 https://store.soft365.vn/

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *