Microsoft Power BI

HỖ TRỢ DỊCH VỤ PHÂN TÍCH AZURE VỚI BÁO CÁO ĐƯỢC PHÂN LOẠI TRONG POWER BI

Power BI là một nền tảng, đáp ứng các nhu cầu đa dạng của các doanh nghiệp, từ các nghiệp vụ phân tích đến phân phối báo cáo tập trung. Một phần quan trọng của tính linh hoạt này là mô hình ngữ nghĩa doanh nghiệp, cung cấp sự bảo mật, chi phối và mô [...]